بازدید رئیس سازمان صنایع

بازدید رئیس محترم وقت سازمان صنایع و معادن استان تهران جناب آقای مهندس مس فروش از کارخانجات گروه عمرانی صنعتی کوثر در سال 1392