بازدید شهردار رباط کریم

بازدید شهردار محترم رباط کریم از مجموعه کارخانجات گروه عمرانی صنعتی کوثر