بازدید فرمانده بسیج رباط کریم

بازدید فرمانده محترم بسیج رباط کریم از مجموعه کارخانجات گروه عمرانی صنعتی کوثر