بازدید نماینده مجلس رباط کریم

بازدید نماینده محترم مجلس رباط کریم از مجموعه کارخانجات گروه عمرانی صنعتی کوثر