باهر ولنجک

سال اجرا: ۹۵ - ۹۶

محل اجرا: تهران

کارفرما: شرکت توسعه پیمان باهر

مراحل تکمیل پروژه