برج اداری سمت

سال اجرا: ۱۳۹۵

محل اجرا: تهران

کارفرما: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

مراحل تکمیل پروژه