برج اداری سمت

سال اجرا: ۱۳۹۵

محل اجرا: تهران

کارفرما: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها )سمت(

مراحل تکمیل پروژه