برج مسکونی آهنگ

سال اجرا: در حال اجرا

محل اجرا: تهران

کارفرما: بخش خصوصی

مراحل تکمیل پروژه