برج مسکونی شهرزاد

سال اجرا: ۹۲ - ۹۳

محل اجرا: تهران

کارفرما: شرکت توسعه سینا

مراحل تکمیل پروژه