بیمارستان 160 تختخوابی نجف آباد

مراحل تکمیل پروژه