جک های سقفی

در قالب بندی بتن هميشه پيش بينی درباره مقاومت قالب بندی با در نظر گرفتن وزن قالب ها و همچنين وزن وارده پس از عمليات بتن ريزی از اصول بنيادين اين رشته ميباشد . به همين دليل برای ايمن و مقاوم تر كردن زير ســقف ها ، تيرها و دالها ، از جك های سقفی استفاده ً از دو لوله با قطر های متفاوت تشكيل شده است ميشود . كه عموما كه به صورت كشويی داخل هم حركت مي كنند . جك های توليدی شركت كوثر به دو گروه كلی تقسيم ميشوند: گروه اول جك های توليدی ، جك های رزوه ای و گوه ای هستند كه برای مقاومت در برابر نيروی عمود بر سطح در نظر گرفته شده اند و در زير سقف ها ، تيرها ، دالها و جاهايی كه نيروی عمود بر سطح اعمال ميشود مورد كاربرد دارد. 

گروه دوم شامل: جك هاي لواليی و دوبل (شاقول كننده) هستند كه برای حايل كردن ديوارها و درگاهی مواقع جهت حايل كردن ستون ها و بطور كلی در محلهايی كه نيروی جانبی وارد ميشود و امكان آسيب رسيدن به سازه وجود دارد اين نوع جك ها مورد استفاده قرار ميگيرد كه در برابر باز شــدن قالب بر اثر وزن خود قالب و فشارهای هيدرو استاتيك وارده از سوی بتن به صورت جانبی جلوگيري مي كند. در اين گروه از جك ها برای اســتحكام بيشتر از دو مهره چدنی در هر قسمت جك استفاده شده است. جك هاي توليدی شــركت كوثر با كيفيت و دقت بالا در اندازه های مختلف بر اســاس نياز مجريان پروژه هــای عمرانی توليد و عرضه ميگردند. فاصله محور تا محور ســوراخ ها در جك ها 10 سانتی متر اســت كه برای اتصال و تنظيمات آن از پين متصل و رزوه اســتفاده ميشــود. 

جك های استاندارد توليدی شــركت كوثر به شرح زير ميباشد كه بر حسب نياز جك های خاص متناسب با كارهای مختلف نيز طراحی و توليد خواهد شد. 

1- جك رزوه ای ساده 

2- جك رزوه ای تی دار 

3- جك لولایی

4- جك گوه ای ساده 

5- جك گوه ای تی دار 

6- جك لواليی دوبل