داربست های مثلثی

داربست هاي مثلثی ، به يكباره تحولی عظيم در امر داربست بندی سازه های عمرانی به وجود آورده است. وزن سبك، سادگی اتصال و مزيت های فراوان آن ها نسبت به داربستهای قديمی باعث شده تا مورد مصرف بسياری از مجريان و سازندگان قرار گيرد. داربست هاي مدولار براي همه عمليات داربست بندی اعم از:
داربست نما و داربست بندی جهت كفراژ بندی زير تيرها ، دالها و سقف ها و غيره مناسب هستند و به راحتی ميتواند با داربست های ديگر تلفيق شود ، و به تعداد دفعات زياد و به طرق مختلف و در پروژه های گوناگون ميتوان از آن ها بهره جست. برای مونتاژ داربست های مدولار نيازی به مهارت و تخصص نيست. همچنين سبكی قطعات آن نياز به جرثقيل را منتفی مي كند. كه همه اين عوامل دست به دست هم داده تا از لحاظ اقتصادی و صرفه جويی در زمان مزيت های فراوانی را برای مجريان ايجاد شود. فريم های تشكيل دهنده داربست های مثلثی در اندازه های 80 × 100 و 100 × 100 و 100 × 120 سانتيمتر توليد ميشود.
در پاره ای موارد بنا بر احتياج در اندازه های مختلفی طراحی و توليد ميشود. كه هر يك موارد كاربرد فراوانی دارند. تعداد مورد نياز داربست هاي مدولار بر حسب نيروی وارده بر سطح مقطع به دست می آيد.