ساختمان آموزش عالی نجف

سال اجرا:

محل اجرا: نجف

کارفرما:

مراحل تکمیل پروژه