ساخت قالب هاى تونل فرم حكيميه

سال اجرا: در حال اجرا

محل اجرا: تهران

کارفرما: شرکت تربت پاک

مراحل تکمیل پروژه