ساخت قالب هاى تونل فرم پرند

سال اجرا:

محل اجرا: پرند

کارفرما:

مراحل تکمیل پروژه