برج های مسکونی تعاونی نظام مهندسی

سال اجرا: در حال اجرا

محل اجرا: قم

کارفرما: سازمان نظام مهندسی قم

مراحل تکمیل پروژه