سازه بتنی برج امید۲

سال اجرا: ۸۶ - ۸۵

محل اجرا: تهران

کارفرما: شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه

مراحل تکمیل پروژه