سازه بتنی شهرک ۷۹۱ واحدی زاهدان

سال اجرا: ۸۷ - ۹۰

محل اجرا: زاهدان

کارفرما: موسسه شهید رجایی

تعداد واحد : ۷۹۱

مراحل تکمیل پروژه