سالنهای کارخانه سازه فلزی کوثر

سال اجرا:

محل اجرا: تهران

کارفرما:

مراحل تکمیل پروژه