طرح توسعه غربی ایران مال

سال اجرا: ۱۳۹۷

محل اجرا: تهران

کارفرما: گروه مهندسی فارس

مراحل تکمیل پروژه