قالب دیوار های مرتفع

سازه های بتنی مرتفع را در يك مرحله نمی توان قالب بندی نمود لذا با استفاده از كاربرد براكت و متعلقات آن عمليات افزايش ارتفاع سازه انجام ميگيرد و اين امكان به وجود مي آيد كه بصورت مرحله ای ارتفاع سازه مورد نظر را تا ده ها متر افزايش داد.

استفاده از جرثقيل های ساختمانی مانند تاوركرين يا جرثقيل های متحرك جزء الزامات اين روش اجرایی در قالب بندی ميباشد.