قالب دیوار

جهت اجرای انواع دیوارهای بتنی و مرتفع و همچنین در مواردی که ضریب تکرار استفاده از پانل های دیوار بالاست ازشیوه قالب بندی پانل های یکپارچه دیوار استفاده می گردد. در این روش قالبها توسط لوله های داربستی به صورت افقي وسولجرها در راستای عمودی مهار می گردند.