قالب ستون

جهت اجرای ســتون های بتنــی با مقطع مربع و مســتطيل بصورت چهارضلعی و يا بيشــتر در برخي مواقع حتی شش و هشت ضلعی از تركيبی از قالبهای ، بسته به ابعاد ستون و كنج خارجي با زاويه تعريف شــده در سطح مقطع آن و مونتاژ قالبها و كنج ها بوسيله پين و گوه و قيد های گونيا يا زاويه دار انجام ميگيرد. توصيه ميگردد مونتاژ قالب ها با كنج های بيرونی بصورت هشتگير اجرا گردد يعنی از قرار هم گرفتن كنج و قالب مدولار با يك ارتفاع كه دارای درز افقی مشــترك باشند.
پرهيز گردد تا از تابيدگی قالب بندی ستون جلوگيری شود.
بطور مثال اگر در قالب بندی يك ستون از كنج های بيرونی به ارتفاع 100 سانتی متر اســتفاده ميگردد قالب بدنه دارای ارتفاع 150 يا 200 سانتی متر باشد.

قالب ستون های گرد

جهت اجرای ستونهايی با قطر های كمتر از 2 متر مورد استفاده قرار ميگيرد . با توجه به قطر ستون اين قالب ها به صورت
2 نيم دايره طراحی و ساخته ميشود هنگام مونتاژ در كنار يكديگر قرار گرفته توسط پين های مخصوص يا پيچ و مهره به
يكديگر بسته ميشود.