قالب فونداسیون

قالب بندی انواع فونداسيون منفرد، مركب، نواری، گسترده يا تركيبی از انواع اين فونداسيون ها توسط قالبهای مدولار انجام ميگيرد.

در اجرای قالب بندی فونداسيون به وسيله قالب های مدولار از انواع قطعات و متعلقات معمول مانند قالب 50 × 100 ، كنج داخلی، كنج خارجی، نبشی پانچ شده صفر، پين و گوه ى گيره متوسط ، لوله جهت پشت بندهای افقی كه در محل پروژه مونتاژ گرديده است يك مجموعه كامل قالب بندی مدولار را تشكيل ميدهند انجام ميگيرد.