قالب قوسی/کمانی

در اجرای ســازه های كمانی با قطر بيش از 2 متر مانند حوضچه های ته نشــين تصفيه خانه ها ، آب نماها و مخارج آب ، سيلوها از پانل های كمانی استفاده ميگردد.
تفاوت قالبهای كمانی با قالب های مدوالار در حذف پشت بند افقی قالب های كمانی ميباشد كه موجب شكل پذيری قوس در اين قالب ها توسط پشت بندهای لوله يا ناودانی پس از مونتاژ ميگردد.