قالب های تونل فرم

یکی از روشهای استفاده برای اجرای ساختمان با سیستم باربر دیوار و سقف بتنی است. نام تونلی بدلیل شکل قالبهای فلزی همزمان دیوارها و سقف می باشد.

 در این سیستم دیوارها و سقف ها به صورت همزمان آرماتور بندی ، قالب بندی و بتن ریزی می شود و این روش ضمن بالا بردن سرعت و کیفیت اجرای عملکرد سازه ای و رفتار لرزه ای مجموعه سازه را به لحاظ یکپارچگی اعضاء و اتصالات آن ها به نحو چشمگیر بهبود میبخشد.