قالب های قطعات پیش ساخته​

قطعات پیش ساخته بنا به کاربرد آن قسمت از سازه بتنی در پیکره تعریف شده طراحی و ساخته میشود.

از قالبهای پرکاربرد میتوان به قطعات تیر و ستون و دال در ساختمان و در عرصه راه و راه آهن به تیرهای اصلی پل ها و نیوجرسی سگمنت ها در داخل تونل ها و همچنین در عرشه اصلی پل ها اشاره کرد.