قالب های لارج پنل

در این سیستم روش قالب بندی مدولار حذف گردیده و برای پلانهای تیپ قالب هایی یکپارچه برای دیوار های داخلی و خارجی طراحی ، ساخته و نصب می گردد. 

بتن ریزی نمای دیواره های داخلی و خارجی پس از اتمام قالب بندی همزمان انجام می گردد.