قالب های هیدرولیک و تونل لاینینگ

از این سیستم قالب بندی جهت اجرای  سازه هایی با مقطع دایره و  بیضی در سازه های تونل جاده ،راه آهن و تونل انحراف سد جهت تعبیه یک بدنه بتنی یکدست و مقاوم استفاده میشود.

قالب هیدرولیک تونلی به 2 صورت دستی و هیدرولیک طراحی ، ساخته و مورد استفاده قرار میگیرد.