مجتمع تجاری اداری یاقوت اربیل

سال اجرا:

محل اجرا:

کارفرما:

مراحل تکمیل پروژه