مجتمع تجاری سلیمانیه

سال اجرا:

محل اجرا: کردستان عراق

کارفرما: شرکت یاقوت

مراحل تکمیل پروژه