مجتمع مسکونی داوودیه

سال اجرا: ۸۲ - ۸۰

محل اجرا: تهران

کارفرما: شرکت سپه ساختمان

مراحل تکمیل پروژه