مرکز تجارت بین الملل سعید

سال اجرا: ۹۶ - ۹۵

محل اجرا: ساری

کارفرما: مرکز تجارت بین الملل سعید

مراحل تکمیل پروژه