هتل مرتضی علی کربلا

سال اجرا:

محل اجرا: کربلا

کارفرما:

مراحل تکمیل پروژه