پروژه اصطلک لواسان

سال اجرا: ۱۳۹۶

محل اجرا: لواسان

کارفرما: بخش خصوصی

مراحل تکمیل پروژه