پروژه شاد آباد

سال اجرا: در حال اجرا

محل اجرا: تهران

کارفرما:

مراحل تکمیل پروژه