پل طبقاتی صدر

سال اجرا: ۱۳۹۱

محل اجرا: تهران

کارفرما: موسسه شهید رجایی

مراحل تکمیل پروژه