کارخانجات مهگل

سال اجرا: ۹۷ - ۹۸

محل اجرا: هشتگرد

کارفرما: شرکت بهینه وزین

مراحل تکمیل پروژه