کارخانه تولید سیگار کاوه (Winston)

سال اجرا:

محل اجرا:

کارفرما: