برج اداری سمت

محل اجرا: تهران

کارفرما: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

1395