برج تجاری- اداری روبان نور

محل اجرا: تهران

کارفرما: بخش خصوصی

92 - 93