برج مسكونى تعاونى مسكن دانشگاه تهران

محل اجرا: تهران

کارفرما: تعاونی مسکن شماره 3 کارکنان دانشگاه تهران

95 - 94