برج مسکونی سعادت آباد میدان فرهنگ

محل اجرا: تهران

کارفرما: بخش خصوصی

۹۵ - ۹۴