برج مسکونی شهرزاد

محل اجرا: تهران

کارفرما: شرکت توسعه سینا

92 - 93