برج های مسکونی آسمان

محل اجرا: تهران

کارفرما: نیروی زمینی ارتش

1396