برج های مسکونی M8

محل اجرا: تهران

کارفرما: نیروی زمینی ارتش

اجرا شده در سال 1397