بیمارستان نجف آباد

محل اجرا: نجف آباد

کارفرما: شرکت دوست

88 - 90