ترمینال سلام فرودگاه امام خمینی(ره)

محل اجرا: تهران

کارفرما: بخش خصوصی

96-95