سازه بتنی برج امید 2

محل اجرا: تهران

کارفرما: شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه

86 - 85