سازه بتنی شهرک 791 واحدی

تعداد واحد : 791

محل اجرا: زاهدان

کارفرما: موسسه شهید رجایی

87 - 90