سازه فلزی پایپرک مجتمع تجاری ایران مال

محل اجرا: تهران

کارفرما: شرکت توسعه صنایع تاسیساتی ایران

1395